seminárne práceSeminárne práce
Ako písať seminárnu prácu Obsah Formátovanie a vzhľad Citáty a citovanie Vzor seminárnej práce o
Obsah
Seminárna práca je svojim prevedením vo väčšine prípadov podobná záverečným prácam. Je tvorená titulným listom, čiselným obsahom, úvodom, jadrom, záverom a zoznamom použitých zdrojov. Tématické zameranie, rozsah, formát, náležitosti a príp. špeciálne požiadavky na prevedenie seminárnej práce stanovuje jej zadávateľ.
Základné časti tvoriace seminárnu prácu:
Titulná strana - obvykle obsahuje názov školy, názov témy a príp. aj podtémy, označenie "seminárna práca", aktuálny rok alebo školský rok, meno a priezvisko študenta. V prípade požiadavky môže zahŕňať aj ďalšie informácie, ako napr. zameranie štúdia, ročník a pod.
Číselný obsah - prezentuje čitateľovi tématickú štruktúru seminárnej práce a umožňuje mu vyhľadať požadovanú časť práce na základe číselného označenia strán. Číslovanie jednotlivých strán sa obvykle začína konkrétnym číslom od úvodu práce.
Úvod - stručne popisuje tématické zameranie, obsah a cieľ/e seminárnej práce. Vyhotovenie úvodu sa odporúča až po spracovaní obsahovej časti práce, resp. jeho jadra a záveru. Rozsah úvodnej časti je často určený na približne 1/2 až 3/4 strany.
Jadro - je hlavnou obsahovou časťou seminárnej práce. Pri viac stranovom prevedení sa obvykle člení do tématicky zameraných podkategórií alebo v prípade potreby do častí. Súčasťou jadra je obsah, vypracovaný autorom seminárnej práce a údaje, získané s externých zdrojov v požadovanom rozsahu.
Záver - popisuje zhodnotenie kľúčových častí jadra seminárnej práce a prípadné naplnenie cieľov, zadefinovaných v úvode. Rozsah záveru seminárnej práce je cca. 3/4 strany.
Zoznam použitých zdrojov - obsahuje detailný prehľad jednotlivých zdrojov údajov, ktoré sú použité v seminárnej práci. Obvykle sa člení do 3 častí, na knižné zdroje, časopisy a elektronické zdroje. Popis zdrojov, resp. jeho náležitosti sú v rámci uvedených častí špecifické, t.j. nie sú rovnaké.
2014 Seminárne práce|

Štruktúra a náležitosti seminárnej práce

|Kontakt