seminárne práceSeminárne práce
Ako písať seminárnu prácu Obsah Formátovanie a vzhľad Citáty a citovanie Vzor seminárnej práce o
Citáty, citovanie a parafrázovanie
Súčasťou seminárnej práce sú aj definície alebo údaje, ktorých autorom je iná osoba ako vyhotovovateľ dokumentu. Takúto časť obsahu je potrebné v práci označiť spôsobom, ktorý stanovuje príslušná norma a uviesť názov autora alebo zdroja daných údajov. Uvádzanie obsahu v práci, ktorý je prebraný z rôznych zdrojov sa nazýva citovanie.
Obsah, ktorý je prebratý z iných zdrojov je možné v práci uvádzať 2 spôsobmi, vložením citátu alebo parafrázovaním. Citátom sa rozumie doslovné uvedenie obsahu v práci, t.j. bez jeho úprav. Citovaný text sa uvádza v úvodzovkách a v jazyku, v ktorom je dokument vypracovaný. Parafrázovanie je uvádzanie podstaty určitého obsahu, pri ktorom nie je doslovne uvádzaný originálny text. Parafrázovaný text sa neuvádza v úvodzovkách. Ku každému citovanému alebo parafrázovanému obsahu musí byť v rámci práce priradený bibliografický odkaz, na základe ktorého je možné presne identifikovať autora uvádzaného textu alebo iného prvku, ako napr. obrázok, tabuľka a pod.
Príklad citovania a parafrázovania:
Časť obsahu knihy "Ako podnikať", ktorej autorom je "Adam Petrov", vydanej v roku 2013:
Podnikaním sa rozumie činnosť, vykonávaná podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zdopovednosť, ktorej cieľom je dosiahnuť zisk.
Citovanie obsahu:
Podnikateľskú činnosť je možné opísať viacerými definíciami. Adam Petrov charakterizuje podnikanie nasledovne: "podnikaním sa rozumie činnosť, vykonávaná podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zdopovednosť, ktorej cieľom je dosiahnuť zisk"
Parafrázovanie obsahu:
Podnikateľskú činnosť je možné opísať viacerými definíciami. Adam Petrov charakterizuje podnikanie ako činnosť, vykonávanú podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zdopovednosť, ktorej cieľom je dosiahnuť zisk.¹
2014 Seminárne práce|

Citácie, citovanie, parafrázovanie, bibliografické odkazy

|Kontakt