seminárne práceSeminárne práce
Ako písať seminárnu prácu Obsah Formátovanie a vzhľad Citáty a citovanie Vzor seminárnej práce o
Postup písania seminárnej práce
K základným činnostiam pri tvorbe seminárnej práce patrí stanovenie cieľa, ktorý má práca dosiahnuť za podmienky dodržania stanovenej témy. Prevedenie seminárnej práce je podobné prevedeniu záverečnej práce, no zároveň sa naň vzťahujú špecifická, ktoré určuje konkrétny zadávateľ. Súčasťou seminárnej práce však obvykle sú titulný list, obsah, úvod, jadro, záver a zoznam použitej literatúry. Variabilnými náležitosťami v prípade seminárnej práce sú celkový počet strán a literárnych alebo iných zdrojov.
Pred spracovaním obsahu je užitočné zadefinovať približnú štruktúru jednotlivých podkategórii, ktoré budú tvoriť jadro dokumentu. Úvod práce sa odporúča vytvoriť až po vyhotovení jadra a záveru. Časť obsahu seminárnej práce, ktorého autorom sú iné osoby ako je autor práce, musí byť označený v súlade s normou STN ISO 690. Prehľad literárnych, internetových a ďalších použitých zdrojov, ktoré sú súčasťou práce sa uvádza formou detailne prevedeného zoznamu uvedeného v špecifickej sekcii.
Tvorba seminárnej práce:
1. Zadefinovanie tématických podkategórií, ktoré budú tvoriť jadro práce
2. Obstaranie potrebných podkladov pre tabuľky, grafy, porovnania a pod.
3. Získanie požadovaného počtu knižných a prípadne iných zdrojov
4. Vypracovanie jadra, t.j. obsahovej časti
5. Označenie citovaných a parafrázovaných prvkov
6. Vypracovanie záveru
7. Vypracovanie úvodu
8. Vyhotovenie zoznamu použitých zdrojov
9. Vytvorenie číselného obsahu
TOPlist2014 Seminárne práce|Obsah, náležitosti a vzor seminárnej práce|Kontakt